ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گریزپا

gorizpā

۱. فراری؛ گریزان.
۲. کسی که زود از برابر کسی یا چیزی بگریزد.

فراری، متواری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ