ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گریزاندن

gorizāndan

فراری دادن؛ اسباب فرار کسی را فراهم ساختن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ