ترجمه مقاله

گرمابه

garmābe

جایی که برای شست‌وشوی بدن ساخته شده و دارای آب گرم باشد؛ حمام.

آبزن، حمام، تابخانه

ترجمه مقاله