ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گرفتگی

gereftegi

۱. گرفته بودن.
۲. بسته بودن؛ بسته شدن.
۳. [مجاز] اندوهگینی؛ تیرگی؛ ملال خاطر.

۱. انسداد
۲. قبض
۳. پریشانی، حزن
۴. ابتیاع، خریدن
۵. بهچنگآوردن
۶. دریافتن، دریافت کردن
۷. اخذ، قبض
۸. ابتلا، مبتلاشدن
۹. فرض کردن
۱۰. بستن، مسدود کردن
۱۱. برداشتن
۱۲. اثر کردن، کارسازشدن، موثرواقعشدن،
۱۳. پذیرفتن، قبول کردن
۱۴. اسیر کردن، گرفتار کردن،
۱۵. گیراندن، مشتعلشدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ