ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گردن کلفت

gardankoloft

۱. آن‌که گردنی ستبر دارد؛ ستبر‌گردن.
۲. [مجاز] قوی؛ نیرومند.
۳. [مجاز] دارای موقعیت ممتاز اجتماعی؛ بانفوذ.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ