ترجمه مقاله

گردن فراز

gardanfarāz

۱. سربلند.
۲. خودپسند؛ متکبر.

ترجمه مقاله