ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گردآوری

gerd[']āvari

عمل گرد آوردن؛ جمع کردن.

تالیف، تدوین، جمعآوری، ضبط

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ