ترجمه مقاله

گرایش

gerāyeš

۱. قصد؛ آهنگ.
۲. تمایل؛ میل و رغبت.

۱. انحراف
۲. تمایل، میل
۳. آهنگ، قصد، گروش
۴. رویکرد

ترجمه مقاله