ترجمه مقاله

گراور

gerāvo(u)r

۱. فلزی مسطح از آلیاژ روی که به روشی شبیه چاپ عکس، تصویر مورد نظر را بر روی آن حک می‌کنند.
۲. [مجاز] تصویری که با این روش بر روی کاغذ چاپ شده است.

ترجمه مقاله