ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گران رکاب

gerānrekāb

سواری که در میدان جنگ پایداری و در برابر دشمن ایستادگی کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ