ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گذاردن

gozārdan

چیزی را در جایی قرار دادن؛ نهادن؛ گذاشتن.

۱. جادادن، گذاشتن، نهادن
۲. وضع کردن، وضع
۳. طی کردن، عبور کردن، گذشتن
۴. برپاداشتن، منعقد کردن
۵. ترک کردن، رها کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ