ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گدازیدن

godāzidan

= گداختن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ