ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیانی

ki(e)yāni

۱. شاهنشاهی؛ شاهی: تاج کیانی، کلاه کیانی.
۲. [مجاز] برازندۀ پادشاهان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ