ترجمه مقاله

کژی

kaži

کجی؛ ناراستی: ◻︎ از کژی افتی به کم و کاستی / از همه غم رستی اگر راستی (نظامی۱: ۷۶‌)، ◻︎ بِه گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی بتر هیچ اندیشه نیست (فردوسی: ۲/۱۵۸ حاشیه).

۱. انحراف
۲. اعوجاج، خمیدگی، کجی
۳. نادرستی
۴. دروغ، ناراستی ≠ راستی

ترجمه مقاله