ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کژاغند

kažāqand

کج‌آکند؛ نوعی جامه که میان آستر و رویۀ آن ابریشم خام می‌گذاشتند و هنگام جنگ‌ بر تن می‌کردند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ