ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کژار

kožār

چینه‌دان مرغ؛ ژاغر؛ جاغر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ