ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوچه

kuče

راه باریک میان شهر یا ده.
⟨ کوچه دادن: (مصدر لازم) [مجاز] راه باز کردن مردم برای عبور کسی؛ راه دادن.

برزن، خیابان، گذرگاه، معبر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ