ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوچ

kuč

۱. حرکت عده‌ای از مردم از سرزمینی به سرزمین دیگر.
۲. (بن مضارعِ کوچیدن) = کوچیدن
۳. (اسم) [قدیمی] طایفه؛ دودمان؛ خانواده.

جابجایی، رحلت، رحیل، سفر، کوج، مهاجرت، نقلمکان، هجرت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ