ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوفت

kuft

۱. (پزشکی) = سیفلیس
۲. (اسم مصدر) آسیب؛ آزار.
۳. (شبه جمله) [عامیانه، مجاز] هنگام نفرین یا توهین به کسی گفته می‌شود؛ زهر مار: کوفت! این‌قدر حرف نزن.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] بیماری؛ درد.

۱. سیفلیس، ضربت
۲. کوبش
۳. آزار، اذیت، صدمه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ