ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوشک

kušk

۱. بنای مرتفع.
۲. عمارت عالی در خارج شهر که اطراف آن باغ یا کشتزار باشد؛ کوشه.

بارو، حصار، صرح، قصر، قلعه، کاخ، کوت ≠ کوخ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ