ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوشش

kušeš

تلاش؛ جد و جهد.

اهتمام، تقلا، تلاش، جدیت، جهد، سعی، فعالیت، مجاهدت، مداومت، مساعی ≠ تنبلی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ