ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کود

kud

۱. تودۀ چیزی؛ خرمن؛ کوت.
۲. سرگین چهارپایان یا خاک‌روبه، زباله، علف‌های پوسیده، و سایر مواد که برای قوت دادن زمین در مزارع می‌ریزند؛ بار.
⟨ کود شیمیایی: (کشاورزی) کود مصنوعی که از شوره، آمونیاک، آهک، گرد استخوان و برخی مواد دیگر برای زراعت درست می‌کنند.

رشوه، کوت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ