ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوتوال

kutvāl

نگهبان قلعه؛ دژبان؛ قلعه‌بان.

حصاردار، دژبان، قلعهبان، قلعهبیگی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ