ترجمه مقاله

کوتاه بین

kutāhbin

تنگ‌چشم؛ نظر‌تنگ.

ترجمه مقاله