ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوتار

kutār

کوچۀ تنگ و سرپوشیده؛ ساباط؛ دالان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ