ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوت

kut

تودۀ چیزی: کوت گندم، کوت سنگ.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ