ترجمه مقاله

کوبه

kube

۱. آلت کوبیدن.
۲. چکش.
۳. چکش در خانه.

ترجمه مقاله