ترجمه مقاله

کهن جامه

kohanjāme

۱. جامۀ کهنه و فرسوده.
۲. ژنده‌پوش.

ترجمه مقاله