ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کهنه

kohne

۱. دیرینه.
۲. فرسوده؛ کنانه.

۱. دیرینه، عتیقه، عتیق، قدیم، قدیمی، کهن
۲. مزمن
۳. اسقاط، پوسیده، داثر، دارس، فرسوده، متروک، مندرس
۴. مستعمل
۵. خرقه، خلق ≠ جدید، نو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ