ترجمه مقاله

کهن

kohan

۱. کهنه؛ دیرین؛ دیرینه؛ قدیم.
۲. [قدیمی] بزرگ.

باستانی، باستان، دیرینه، قدیم، کنانه، کهنه ≠ جدید، نو

ترجمه مقاله