ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنه

kane

۱. (زیست‌شناسی) جانوری از خانوادۀ بندپایان با زندگی انگلی که به‌وسیلۀ خرطوم خود خون حیوانات را می‌مکد.
۲. (اسم، صفت) [مجاز] کسی که در امری سماجت بسیار کند؛ بدپیله؛ سمج: عجب آدم کنه‌ای هستی!.

۱. اساس، اصل، پایه، جوهر، ذات
۲. ته، ژرفا، عمق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ