ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنسرسیوم

konsersiyom

شرکت بزرگی مرکب از چند شرکت دیگر که برای معاملات انحصاری تشکیل شود.

شرکت، کارتل، کمپانی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ