ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کندک

kondak

ریزۀ نان؛ پارۀ نان؛ نان ریزشده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ