ترجمه مقاله

کنده

konde

۱. تنۀ درخت که شاخه‌های آن بریده شده باشد.
۲. تکۀ چوب کلفت.
۳. هیزم. ٤. تکۀ چوب ستبر با بند آهنی که به پای زندانیان می‌بستند.
⟨ کندهٴ زانو: (زیست‌شناسی) استخوان گرد زانو.

۱. تنه، چوب، دار، ساقه
۲. پایبند، کند

ترجمه مقاله