ترجمه مقاله

کنترل

kont[o]rol

۱. بازرسی.
۲. تحت مراقبت و نظارت داشتن.
۳. توانایی اداره و هدایت خود یا کسی.
۴. (اسم) [عامیانه] دستگاهی برای کنترل وسیلۀ برقی از راه دور؛ کنترل از راه دور.

۱. بازدید، بازرسی، تفتیش، وارسی
۲. نظارت
۳. سانسور
۴. مهار

مهار، وارسی، در شمار آوردن

ترجمه مقاله