ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کناره جویی

kenārejuy(')i

کناره‌گیری؛ دوری جستن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ