ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کمربند

kamarband

تسمه یا نواری که به دور کمر می‌بندند؛ کمر.

تسمه، دوال، شال، میانبند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ