ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کمر

kamar

۱. (زیست‌شناسی) دور شکم و پشت.
۲. میان.
۳. پشت.
۴. کمربند.
۵. ‹کمره› میانۀ کوه؛ تنگنای کوه.
⟨ کمر بستن: (مصدر لازم)
۱. کمربند به کمر بستن؛ میان بستن.
۲. [مجاز] آماده شدن برای کاری.
۳. در کاری اهتمام نمودن.

۱. شال، کمربند، میانبند
۲. میان
۳. کمرکش، کمره، میانهکوه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ