ترجمه مقاله

کلی

kolli

۱. هرچیز دارای عمومیت؛ عمومی‌.
۲. تام؛ تمام؛ کامل.
۳. [مقابلِ جزئی] خیلی؛ بسیار؛ زیاد.
۴. (قید) [قدیمی] تماماً.

۱. بسیار، خیلی، زیاد
۲. عام، عمومی، همگانی، همگانی ≠ جزیی

بسیار، همادی، هم هگیر، فراگیر

ترجمه مقاله