ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلک

kelk

۱. قلم‌نی؛ نی.
۲. (زیست‌شناسی) نی.
۳. تیر: ◻︎ ز پرّ و ز پیکان کلک تو شیر / به روز بلا گردد از جنگ سیر (فردوسی: ۳/۱۴۶).
۴. (زیست‌شناسی) چهار دندان تیز درندگان.

۱. جهاز، زورق، قایق، کرجی
۲. حقه، حقهبازی، گول
۳. حقهباز، نیرنگباز
۴. بوف، بوم، جغد
۵. غوزه
۶. شوم، نامیمون، نامبارک
۷. آدر، نشتر، نیشتر
۸. پیزر
۹. دردسر، صداع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ