ترجمه مقاله

کلوب

kolub

۱. باشگاه.
۲. انجمن.

انجمن، باشگاه، کانون

ترجمه مقاله