ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلنی

koloni

۱. سرزمینی که جمعی از مردم دیگر به آنجا کوچ کرده باشند؛ مستعمره؛ مهاجرنشین.
۲. (پزشکی) مجموعه‌ای شامل میلیون‌ها باکتری که محصول تکثیر چند باکتری است و ممکن است با چشم دیده شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ