ترجمه مقاله

کلان

kalān

بزرگ؛ گنده؛ تناور: ◻︎ گفت می‌ترسیدم ای مرد کلان / خود همان آمد همان آمد همان (مولوی: ۸۲۲).

بزرگ، تنومند، عظیم، کبیر، معظم ≠ کوچک

ترجمه مقاله