ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلاش

kallāš

۱. قلاش.
۲. بیکار؛ ولگرد.
۳. مفتخور.

شارلاتان، قلاش، کلاهبردار، گوشبر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ