ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کفیده

kafide

ازهم‌بازشده؛ شکافته؛ ترکیده: ◻︎ کفیدش دل از غم چو آن کفته‌نار / کفیده شود سنگ تیمارخوار (رودکی: ۵۴۲).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ