ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کفلمه

kaflame

= ⟨ کفلمه کردن
⟨ کفلمه کردن: (مصدر متعدی) [عامیانه] داروی خشک‌ کوبیده را با کف دست به دهان ریختن و بلعیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ