ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کفته

kafte

ترکیده؛ شکافته‌شده؛ از‌هم‌باز‌شده:◻︎ کفیدش دل از غم چو یک کفته‌نار / کفیده شود سنگ تیمارخوار (رودکی۱: ۸۰).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ