ترجمه مقاله

کشه

ka(e)še

۱. خطی که با قلم دیگر بکشند.
۲. تنگ چهارپایان.
۳. گدا.

ترجمه مقاله