ترجمه مقاله

کشف الابیات

kašfol'abyāt

فهرستی الفبایی از ابیات موجود در یک کتاب.

ترجمه مقاله