ترجمه مقاله

کشف

kašaf

۱. (زیست‌شناسی) =لاک‌پشت: ◻︎ بست به صد مهر بر اطراف شط / عقد محبت کشفی با دو بط (جامی۱‌: ۵۲۰).
۲. برج چهارم از دوازده برج فلکی؛ سرطان.
۳. کوزۀ بزرگ دهان‌گشاد؛ یخدان.

۱. انکشاف
۲. شهود
۳. پیدا کردن، یافتن

پیبرد، یافتن، یافته، پی برد، نویاب

ترجمه مقاله